Uzupełnij tabelę wpisując przykłady obszarów z różnych stref klimatycznych

Pobierz

Obszar Cechy strefy roślinnej Nazwa strefy roślinnej Zwierzę (przykład) A Głównie trawy i krzewinki, wieloletnia zmarzlina.. Na krajobraz składają się: ukształtowanie powierzchni, pokrycie terenu.. Treść zweryfikowana i sprawdzona.Zad 30/76 (Oblicza Geografii 1 karty pracy) Uzupełnij tabelę, wpisując przykłady obszarów z różnych stref klimatycznych (A-E) kształtowanych przez ten sam czynnik klimatotwórczy.. W każdej z nich wyróżnia się kilka typów klimatu typów klimatu.. Wpisz do odpowiedniej rubryki tabeli numer, którym zostały oznaczone na rysunku i podaj ich nazwę polską lub łacińską.. Przykłady obszarów.. Średnia temperatura roczna poniżej 10ºC, a temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi 0°-10°C.4.. 31 Zadanie .. Struktura tektoniczna: fałd, monoklina, platforma, zrąb.PW Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy opisanych stref roślinnych oraz przykłady zwierząt charakterystycznych dla tych stref.. Lata są słoneczne, gorące bez opadów, zimy łagodne, bez mrozu i śniegu.. 2.Umiem wymienić strefy krajobrazowe.. Wpisz odpowiednie nazwy stref klimatycznych, w których występują w Rosji gleby tundrowe i bielice.. Uzupełnij tabelę.Podaj przykłady walorów środowiska przyrodniczego lub zagospodarowania terenu obszaru .. Uzupełnij tabelę, korzystając z mapy (zał.. Martwe, J. Ontario, J. Wiktorii, J. Mamry.Przesuną się strefy klimatyczne, zmienią się warunki dla rolnictwa..

Uzupełnij tabelę, korzystając z mapy stref klimatycznych (załącznik nr 2).

Przyporządkuj każdemu z czterech zaznaczonych na mapie (cyframi 1 - 4) obszarów, podane niżej cechy dotyczące klimatu .. występuje w różnych strefach klimatycznych, e) spływa szerokim frontem .Uzupełnij tabelę.. W poszczególnych strefach klimatycznych Ziemi .Zadanie 21. .. Na obszarach wolnych od lodu tworzą się pokrywy skalne: Renifery, niedźwiedzie i lisy polarne, foki, morsy, pingwiny: .. rodzaje stref klimatycznych.. Czynnik kształtujący klimat.. 2 3. a ) Pogrupuj podane poniżej jeziora według stopnia zasolenia.. Zachowaj ten sam czas.. Praca w grupach z wykorzystaniem podręcznika, atlasu i podanych materiałów - wypełnienie karty pracy 7.Uzupełnij tabelę.. Strefa klimatyczna to pas Ziemi obejmujący obszar, w którym panują zbliżone warunki12.. 2.Mają one wiele wspólnych cech.. 2011-06-02 22:12:39STREFA KLIMATU PODZWROTNIKOWEGO - klimat tej strefy tworzony jest przez powietrze zwrotnikowe latem i polarne zimą.. Obszar Cechy strefy roślinnej Nazwa strefy roślinnej Zwierzę (przykład)zjawisk atmosferycznych występujących w różnych strefach klimatycznych.. Wpisz obok każdego rysunku nazwę struktury tektonicznej, którą przedstawia, oraz przykład obszaru, dla którego ta struktura jest charakterystyczna..

Potrafię dopasować przykłady roślinności do stref krajobrazowych.

Na podstawie różnych źródeł, wypełnij tabelę wpisując po dwie cechy warunków naturalnych i dwa osiągnięcia do każdej wpisanej przez Ciebie cywilizacji Azji: Cywilizacja Warunki naturalne .stref klimatycznych na Ziemi; • zna nazwy i rozmieszczenie stref krajobrazowych świata.. Praca z atlasem - przypomnienie stref klimatycznych na kuli ziemskiej, dopasowanie typów gleb dla każdej z podanych stref 5. tundraStrefy krajobrazowe na kuli ziemskiej to obszary o podobnych warunkach klimatycznych i typowej dla nich roślinności.. Potrafię pokazać na mapie strefy klimatyczne i krajobrazowe.. Sunęły w szerokich promieniach, zmieniały kierunek i jaskrawość.. Zadania 10, 11, wykonaj korzystając z załączonej mapy Średnie ciśnienie pary wodnej powietrza atmosferycznego w hPa - STYCZEŃOdpowiedź: 1.Piętra roślinności, piętra klimatyczno-roślinne - charakterystyczny dla wielu obszarów górskich układ roślinności warunkowany występowaniem piętrowego układu stref klimatycznych, tj. powodowany zmianą klimatu następującą wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza.PRACA Z PODRĘCZNIKIEM I MAPĄ Przyporządkowanie, na podstawie różnych źródeł wskazanej cywilizacji jej osiągnięć w formie tabeli..

charakterystyka stref klimatycznych.

Przez chwilę miały barwy mocne, później chłodne i znowu gorące.d) występuje w różnych strefach klimatycznych, e) spływa szerokim frontem we wszystkich kierunkach, f) spływa w dół jęzorem.. • wskazuje na mapie tema- tycznej strefy klimatyczne oraz wybrane typy klimatu i wyjaśnia ich położenie; • wskazuje na mapie tema-tycznej poszczególne strefy krajobrazowe i wyjaśnia ich powiązania z klimatem; • rozpoznaje na zdjęciach strefyTemat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe.. Typ klimatu: zwrotnikowy monsunowy, równikowy wilgotny, śródziemnomorski, umiarkowany morski.. Stopi się większość lądolodów i lodowców, co spowoduje podniesienie poziomu mórz i oceanów, a w konsekwencji zalanie wielu obszarów (oblicza się, że już nieznaczny wzrost temperatury, tylko o 1°C, może spowodować wzrost poziomu mórz od 31 cm do 110 cm).Wpisz litery, którymi oznaczono cechy charakterystyczne dla lodowca górskiego i lądolodu.. (2 pkt) a) Uzupełnij tabelę.. Z ciemnego punktu wypływały żółtozielone kaskady i purpurowe rumieńce.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przykładowy obszar występowania: Irlandia, Nizina Amazonki, Półwysep Indyjski, Sycylia.. Formy użytkowania ziemi Udział w ogólnej powierzchni kontynentu Strefy klimatyczne (w każdym wierszu podaj wszystkie stosowne strefy)rysunku opisane w tabeli rodzaje chmur..

... Uzupełnij tabelę, wpisując... 30 Zadanie.

Następnie przyporządkuj literowe oznaczenia stref roślinnych odpowiednim mapom, wpisując litery w miejscu kropek (według wzoru).. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy opisanych stref roślinnych oraz przykłady zwierząt charakterystycznych dla tych stref.. (strefa równikowa,zwrotnikowa,podzwrotnikawa, umiarkowana,okołobiegunowych) 2010-03-24 20:55:31; Wpisz do tabeli zwierzęta i rośliny stref geograficznych.. Występowanie takich czy innych formacji roślinnych na danym obszarze jest .. (2 pkt) Mapa przedstawia rozmieszczenie roślinności na Ziemi.. Następnie dopasuj… I Przekształć poniższe zdania ze strony czynnej na bierną.. Jeziora: J. Aralskie, M.. Poziom podstawowy.Przyporządkuj poszczególnym formom użytkowania ziemi w Australii nazwy stref klimatycznych, w których one występują.. 2012-04-13 17:19:00; Podaj przykład rośliny u której występuje celuloza 2018-09-25 16:43:11; Formacje roślinne Europy .Uzupełnij tabelę wpisując nazwy stref krajobrazowych oraz co najmniej po dwa przykłady roślin i zwierząt żyjących w poszczególnych strefach 2011-06-06 19:12:57 Podaj nazwy stref roślinnych i klimatycznych , w których występuje roślinność przedstawiona na poniższych fotografiach .. Zadanie 30.. Opis wpływu czynnika na klimat .Zadanie: uzupełnij tabelę geografia xdd strefa Rozwiązanie: typy gleb okołobiegunowa tundrowe umarkowana gleby bielicowe podzwrotnikowaStrefy klimatyczne - tabela.. Jedną ze stosowanych często klasyfikacji klimatu jest podział na 5 stref klimatycznych: równikową, zwrotnikową, podzwrotnikową, umiarkowaną (ciepłą i chłodną) oraz okołobiegunową.. Egzamin maturalny z geografii (maj 2007).. Przy opisie stref krajobrazowych przede wszystkim zwraca się uwagę na roślinność - jeden z elementów pokrycia terenu.. Kurtyna nocnego nieba była skapana w kolorach.. Strefa klimatów równikowych.. Pomożecie?. Typ gleby dobierz z niżej podanych.. Nazwy struktur tektonicznych oraz obszarów wybierz z podanych poniżej.. czarnoziemy, gleby bielicowe, mady, rędziny b) Dokonaj oceny przydatności dla rolnictwa podanych typów gleb.. Cechy: a) stanowi rozległą pokrywę lodową, b) zajmuje stosunkowo niewielkie powierzchnie, c) występuje w klimacie polarnym, d) występuje w różnych strefach klimatycznych, e) spływa szerokim frontem we wszystkich kierunkach,Na podstawie analizy klimatogramów uzupełnij tabelę określeniami wybranymi z poniższych.. Wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli.. Zadanie 40*.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Na wykresie zilustrowano regułę ekogeograficzną sformułowaną przez niemieckiego badacza Bergmana, która mówi o tym, że obserwuje się różnice w wielkości spokrewnionych ze sobą zwierząt stałocieplnych żyjących w różnych strefach klimatycznych.Omów cechy poszczególnych stref klimatycznych.. a) Wpisz po jednym charakterystycznym typie gleby dla każdego z podanych obszarów.. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Zad 30/76 (Oblicza Geografii 1 karty pracy) Uzupełnij tabelę, wpisując przykłady obszarów z różnych stref klimatycznych (A-E) kształtowanych przez ten sam czynnik klimatotwórczy.Następnie dopasuj… poniżej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt